Opis projektu

Cel główny projektu to: wzrost poziomu zatrudnienia oraz poprawa sytuacji zawodowej wśród 60 (54K/6M) osób młodych w tym osób z niepełnoprawnościami w trudnej sytuacji na rynku pracy:
-biernych zawodowo (36)
-imigrantów(1), reemigrantów(1), osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin (2), tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach
krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (20)
w wieku 15 do 29 lat, zamieszkujących lub pracujących na terenie powiatu Grudziądz, grudziądzkiego, Włocławek oraz włocławskiego w woj. kujawsko – pomorskim, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia (w okresie od X.2019-XII.2020r.)

Grupa docelowa:  60 osób (54K/6M), w wieku 15-29 lat, zamieszkujących lub pracujących na ter. Grudziądz, p. grudziądzki, Włocławek, p. włocławski, z wyłączeniem osób należących do grupy dla 1.3.1. PO WER:

– 36 osób biernych zawodowo należących do NEET
– 24 osoby – w tym tzw. ubodzy pracujący, imigranci (1os.), reemigranci (1os), os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny (2 os.)
– 6 osób ON
– 24 osoby o niskich kwalifikacjach
– 18 osób zamieszkujących miasta Grudziądz/Włocławek

Wsparcie udzielane w ramach projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb, utworzenie Indywidualnych Planów Działania oraz doradztwo zawodowe
  – zajęcia grupowe 6 godzin
  – zajęcia indywidualne 6 godziny/osoba2. Pośrednictwo pracy
  – zajęcia indywidualne 6 godziny/osoba3. Wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego4. Wsparcie kompetencji społecznych
  – zajęcia indywidualne śr. 2 godziny/osoba
  – zajęcia grupowe 12 godzin5. Szkolenia florystyczne
  – zajęcia grupowe – 120 godzin kurs podstawowy, 3 gr x 12 osób lub 200 godzin kurs zaawansowany 2 gr x 12 osób z przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego

  6. Staże zawodowe
  – 3 miesięczny staż zawodowy dla 30 osób

 

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego
realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Marta Ratajska

projekty@psf.pl

tel. 61 871 07 99