Opis projektu

Cel projektu: Podniesienie aktywności zawodowej wśród 60 biernych zawodowo osób (56K/4M) powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na ter. powiatu Grudziądz, grudziądzkiego,Włocławek, włocławskiego w woj. kujawsko-pomorskim w okresie  od 01.06.2019 do 31.07.2020 r.

Okres realizacji:  od 01.06.2019 do 31.07.2020 r.

Grupa docelowa:
60 (56K/4M) biernych zawodowo osób powyżej 29 roku życia-KP, zamieszkujących na terenie powiatu Grudziądz, grudziądzkiego, Włocławek, włocławskiego w województwie kujawsko-pomorskim (WKP) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W ramach grupy docelowej przewiduje się
*4 kobiety niepełnosprawne (ON)
*12 kobiet i 4 mężczyzn o niskich kwalifikacjach (ONK; wykształcenie max. na poz. ISCED 3)
*6 kobiet powyżej 50 roku życia(50+)
Min 30%osób będzie zamieszkiwać na ter. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Włocławek i Grudziądz)

 

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego
realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

FORMY WSPARCIA „Pracownia florystyki”

  1. Identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania oraz poradnictwo zawodowe

– zajęcia grupowe 6 godzin

– zajęcia indywidualne 4 godziny/osoba

  1. Pośrednictwo pracy

– zajęcia indywidualne 4 godziny/osoba

  1. Szkolenia florystyczne

– zajęcia grupowe – 240 godzin, 4 grupy szkoleniowe

-z możliwością podejścia do egzaminu czeladniczego przed Izbą Rzemieślniczą (do egzaminu podchodzą wszystkie osoby, min. 48 osób musi zdać egzamin pozytywnie)

– czas trwania szkolenia przy założeniu 8h/dziennie – 30 dni roboczych

  1. Staże zawodowe

– 3 miesięczny staż zawodowy dla 40 osób

 

Dokumenty projektowe:

formularz rekrutacyjny

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

 

Kontakt:

projekty@psf.pl

tel. 61 871 07 99