Informacje o projekcie

Celem projektu jest: nabycie i podniesienie kwalifikacji w zawodzie florysta przez 200 osób dorosłych (190 kobiet/10 mężczyzn) z obszaru województwa lubelskiego w wyniku realizacji kursów zawodowych oraz umożliwienie potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy w okresie od I 2019 roku do XII 2021 roku.

W ramach projektu wsparcie mogą otrzymać osoby dorosłe zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, podniesieniem bądź uzupełnieniem kwalifikacji w zawodzie florysta, w tym :

  • 100 osób pozostających bez pracy
  • 100 osób pracujących
  • 6 osób niepełnosprawnych,
  • 40 osób o niskich kwalifikacjach,
  • 10 osób w wieku powyżej 50 lat,
  • 100 osób zamieszkujących miasta średnie

 

Dajemy możliwość odbycia bezpłatnie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie FLORYSTA w ilości 520 godzin, w tym:

– 190 godzin teorii

– 170 godzin praktyki

– 160 godzin praktyki zawodowej w kwiaciarni

Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie FLORYSTA przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

ZAPEWNIAMY:

– badania lekarskie

– zwrot kosztów dojazdu dla osób niepracujących

-zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osoba zależną

– ubezpieczenie NNW

-przerwę kawową

 

Wartość projektu: 1 036 250,00 zł
Dofinansowanie projektu:
ze środków europejskich: 880 812,50 zł
ze środków dotacji celowej: 51 797,50 zł

Projekt  „Lubelska Szkoła Florystyczna” RPLU.12.04.00-06-0011/18  realizowany jest w ramach Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.