Kurs florystyczny mistrzowski

 

Program nauczania jest autorskim programem opartym o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w zawodzie Florysta dostosowanym do norm i zasad edukacji europejskiej w oparciu o  wytyczne Międzynarodowego  Stowarzyszenia Profesjonalnych Wykładowców Florystyki oraz FEUPF

Dlaczego u nas?
– bardzo dobra cena
– najkrótszy czas przygotowania do egzaminu
– profesjonalna kadra współpracująca z Izbą Rzemieślniczą i OKE
–program szkolenia przygotowany do egzaminu mistrzowskiego, opracowany jest na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z izbami rzemieślniczymi oraz pracą w komisji egzaminacyjnej
–najlepiej wyposażona pracownia florystyczna

Ceny:

– wpisowe: 800,00 zł

–  cena kursu: 9 300,00 zł  kurs

Istnieje możliwość płatności ratalnej:

a)   3 raty- cena kursu zwiększa się o 5 %

b)   4 raty -cena kursu zwiększa się o 7%

c)    5 rat – cena kursu zwiększa się o 10%

Cena nie uwzględnia opłaty egzaminacyjnej wpłacanej na konto Izby Rzemieślniczej  (1 480,00 zł) i opłaty administracyjnej za organizację egzaminu (1 000,00zł zł) oraz kwiatów i materiałów florystycznych wykorzystywanych podczas  egzaminów  praktycznych

Program obejmuje 240 godz. zajęć obowiązkowych w tym zajęcia teoretyczne z zagadnień objętych egzaminem mistrzowskim przed Izbą Rzemieślniczą: (patrz harmonogram na dole strony)

Nasze kursy wpisane są w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie można uzyskać na nie dofinansowanie.

Wyślij zgłoszenie

W cenie szkolenia:

  • konsultacje prac egzaminacyjnych
  • dyplomy i świadectwa na drukach MEN, a po zdaniu egzaminu – dyplom z Izby Rzemieślniczej

Wymagania wstępne dla poziomu mistrz florystyki:

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 6 brzmi:

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.     posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

– co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

– co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

2.     posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3.     posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4.     posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5.     posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6.     posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Egzamin końcowy przed WIR po zakończeniu szkolenia- termin wyznacza  Izba Rzemieślnicza!
Minimalna liczba uczestników: 6 osób.