Kurs florystyczny zaawansowany

KURS ZAAWANSOWANY Z TYTUŁEM CZELADNIKA W ZAWODZIE FLORYSTY

Akredytowane przez Kuratorium Oświaty gwarantują wysoką jakość szkolenia oraz zaświadczenia MEN zgodne z § 18 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie na drukach MEN, ozdobne dyplomy PSF o ukończeniu kursu oraz dla chętnych suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie florysta. Egzamin zdawany przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej. Cena kursu nie zawiera opłaty egzaminacyjnej wpłacanej na konto Izby Rzemieślniczej – 740,00 zł* i opłaty administracyjnej za organizację egzaminu (500 zł) oraz kwiatów i materiałów florystycznych wykorzystywanych podczas egzaminów praktycznych – ok. 350,00-600,00 zł.

*wg taryfikatora Izby Rzemieślniczej

Dla kogo:
– pracownicy i właściciele kwiaciarni (konieczna praktyka w zawodzie)
– absolwenci podstawowych kursów florystycznych

Nauczyciele – wykładowcy Polskiej Szkoły Florystycznej.

Cena:

– cena kursu: 8 500,00zł (w tym wpisowe)
– Wpisowe 1 500,00zł

Istnieje możliwość płatności ratalnej w raty nie wlicza się wpisowego:

a) trzy raty-cena kursu zwiększa się o 5 %

b)cztery raty-cena kursu zwiększa się o 10%

(w cenę wliczony jest materiał florystyczny, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków)
Warunkiem zapisania jest uregulowanie opłaty za kurs!

Czas trwania:  200 godzin (patrz harmonogram na dole strony)

Wyślij zgłoszenie

Tematyka:
Autorski program szkolenia opracowany jest na podstawie wytycznych MEN w zawodzie Florysta 343203. Zgodny jest  ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz normami edukacji europejskiej.

ZAPEWNIAMY:
– materiał florystyczny
– najlepiej wyposażoną pracownię florystyczną
– narzędzia
-wykwalifikowaną kadrę szkoleniową

EGZAMIN CZELADNICZY

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 5 brzmi:

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.     ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

2.     posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

3.     jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4.     posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

5.     posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6.     posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

7.     posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.